GDPR

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR v DS KOSTIČKA, dětská skupina  v Jablonci nad Nisou: Cílem zásad ochrany osobních údajů je poskytnout našim uživatelům informace o tom, jak se shromažďují a využívají osobní data v rámci činnosti.

Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast klientů k využívání našich služeb. Dále pořizujeme fotodokumentaci z našich akcí, která slouží jako reportážní snímky, průkazní materiál pro donátory, k vyúčtování grantů a k propagaci.

Stejně jako v případě řady dalších společností i my shromažďujeme některé údaje, označované jako osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat. Příkladem osobních údajů je vaše jméno nebo e-mailová adresa, fotografie.

Většinu osobních údajů můžeme shromažďovat, pouze když nám je poskytnete. Tyto informace o Vás i Vašich dětech mohou zahrnovat jméno, narození, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, rodné číslo,zaměstnavatele a pokud platíte přes účet, pak také vaše číslo účtu.

Shromažďujeme je, když:
- jste zaměstnanec či spolupracovník (osoby pracující na IČO, firmy)
- dodatevel
- využíváte našich služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu:

  • Práva na svobodu projevu a informací, archivnictví – reportážní snímky z akcí a popis proběhlých akcí

  • Právní povinnosti zpracovávat osobní údaje – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Jedná se např. o evidenci zaměstnanců či dočasně svěřených nezletilých osob.

  • Ochrany životně důležitých zájmů – zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Např. rodná čísla u dětí z příměstských táborů, která jsou nutná k případnému ošetření bez přítomnosti jejich dokladů či zákonného zástupce

  • Plnění smlouvy – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

  • Oprávněný zájem příslušného správce – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Jak s osobními údaji nakládáme?  Osobní údaje nám svěřené chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím (vyjma zákonem stanovené povinnosti). Foto či video z akcí využíváme pouze k reportážní, informační či propagační činnosti po celou dobu trvání dětské skupiny. Veškeré osobní údaje likvidujeme dle stanovených pravidel.

Zpracováváme a uchováváme pouze osobní údaje a data nezbytně nutné. Jedná se především o plnění smlouvy, právo na informovanost a archivnictví, ochranu životně důležitých zájmů, oprávněný zájem příslušného správce, plnění smlouvy.

V  žádném případě s osobními údaji neobchoduje, nepředává je třetím osobám a nešíříme je jakýmkoliv způsobem dál (vyjma výše zmíněného).

Máme zavedený systém ochrany a zabezpečení informací. Jakým způsobem je popsáno níže, v sekci „Jak máme osobní údaje zabezpečeny“.

Jak máme osobní údaje zabezpečeny?  Vámi poskytované osobní údaje jsou u nás bezpečně uloženy. Zavedli jsme zvláštní obecně uznávané fyzické, technické a administrativní postupy ochrany a zabezpečení shromažďovaných informací. Všichni zaměstnanci prochází školením.

Máte právo od nás očekávat ochranu vašich osobních údajů a zajištění jejich zabezpečení. Tyto Zásady ochrany osobních údajů budeme vždy dodržovat v souvislosti se všemi údaji, které od vás shromažďujeme.

Konkrétně:

  • Omezujeme používání a vyzrazení vašich osobních údajů a snažíme se zajistit, aby všichni, se kterými tyto informace sdílíme, nakládali s těmito informacemi s ohledem na soukromí a zabezpečení, jaké si zaslouží.

  • Tištěné dokumenty jsou v uzamčených prostorách, k nimž mají klíče jen pověřené osoby.

  • Dokumenty v elektronické podobě jsou zaopatřeny silnými hesly, které znají pouze pověřené osoby.

  • Všichni zaměstnanci mají za sebou školení o ochraně osobních údajů.

Jaké máte práva v souvislosti se svými údaji? Máte právo nás požádat, abychom vám sdělili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely a jakým způsobem a také s kým je sdílíme. Můžete nás kdykoli požádat, abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na služby, jež vám poskytujeme nebo ke kterým jsme se smluvně zavázali).

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme na základě:
1)    Práva na svobodu projevu a informací (reportážní snímky z akcí)

2)    Právní povinnosti zpracovávat osobní údaje

3)    Veřejného zájmu (zdraví, archivace)

Můžete nás kdykoli požádat, abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na služby, jež vám poskytujeme či smlouvy, ke kterým jsme se smluvně zavázali). To můžete učinit písemně – dskosticka@seznam.cz Žádosti, které by ohrožovaly soukromí jiných subjektů, žádosti neodůvodněné či opakované a žádosti, jejichž splnění by vyžadovalo nepřiměřené úsilí, můžeme zamítnout či požadovat finanční náhradu.

Pokud nás nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžeme je uchovávat po celou dobu existence dětské skupiny, případně po dobu nezbytně nutnou v případě, kdy data slouží jako podklad pro vyúčtování dotací a grantů.